Tillbaka

Spruthuset i Bromsten

Spruthuset på Duvbovägen. På bilden från år 2000 finns åkare Engströms hus till vänster kvar.

 Åkare Engströms hus. Det är det lilla (!) skjulet med det nästan platta taket, här på en delförstoring av bilden ovan.


Spruthuset här under renovering året är 2007. Huset till vänster är nybyggt.

 

 

Deras första municipalstämma i Bromsten hölls den 23 augusti 1904. Året därpå i augusti noterades på stämman två speciella ärenden, dels belysningsfrågan på samhällets vägar och dels beslut om brandredskapens ordnande samt byggandet av ett spruthus. Man beslöt att hos Kungl maj:t göra en hemställan att få upptaga ett lån på 25.000 kronor att användas till belysningsmaterial, brandredskap och kostnader för gatuanläggning.

 

I början av 1906 utgavs ny brandordningsstadga. Man beslöt att trycka ordningsstadgan så att varje lägenhetsägare skulle ha minst ett ex. För att täcka tryckningskostnaderna tog man ut 6 öre för varje exemplar. Försummelse att köpa belades med 2 kr i böter.

 

4 mars 1906 överlämnade Herr A O Hallgren en tomt nr 43 å 7.500 kv.fot som gåva till samhället. Denna tomt skulle bebyggas med ett spruthus. Herrar Nylander, Dahl och Bergstrand utsågs att övervaka bygget för en kostnad av högst 1.350 kr men ålades att hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt "då samhällets tillgångar är mycket små" som det hette i stämmoprotokollet. I slutet av året var spruthuset färdigbyggt. På husets vindvimpel kan man läsa årtalet 1906 utskuret.

          
Här kan man på en karta från tiden se var det planerade spruthuset kommer att placeras. Här ser man även Bromstens skola till höger.

 

Kostnadsanslaget överskreds med 68 kr 82 öre men förklarades med att huset även målats vilket ej ingått i kostnadsförslaget. 1907 inköptes de första egentliga brandredskapen för 3.665 kr 50 öre. Man anslog även 900 kr för upptagande av brandbrunnar.

 

I januari 1911 överlämnade AB Billiga Tomter som gåva till samhället 60.000 kv.fot tomtmark mot villkor att försäljningssumman som kunde utvinnas därav skulle användas till brandredskapens förbättringar. Herr Hallgren som numera var utsedd till till brandchef belånade tomtmarken och köpte en motorspruta om 8 hkr och med 500 minutliters effektivitet jämte c:a 1.300 m uppfodringsslang.

Denna spruta var säkert den största i sitt slag som ägdes av något municipalsamhälle inom landet konstaterade man med stolthet. Tyvärr visade det sig att denna motorspruta var så tung i kuperad terräng att de två starka hästar som drog inte alltid orkade dra den ända fram. Hästarna ägdes av åkare Engström som bodde i stugan som låg bredvid spruthuset. Stugan bestod av ett rum och kök. Engström låg i köket och hans hushållerska bodde i rummet. Dessutom hade huset i en förlängning plats för ladugård och hönshus.

 

Brandförsvaret utgjordes av en borgarbrandkår bestående av 14 man under befäl av brandchef och vice brandchef och var uttagna bland personer som bodde och arbetade i Bromsten. Brandförsvarets arbete reglerades i detalj av den tidigare nämnda brandordningsstadgan. Bl a skulle brandövning ske 2 gånger om året. Alla skulle deltaga. Underlät man att inställa sig utan giltigt skäl straffades man med 5 kr i böter. Vid större eldsvådor inkallades dessutom en s k allmän brandkår som rekryterandets efter röstlängden. För att hålla männen i trim och beredda fordrades ständigt återkommande övningar. Men det var många som fuskade och hellre betalade en femma i böter. Till slut anmälde brandchefen saken till polismyndigheten och 28 st män fick böta från 5 till 500 kronor. Skandalen togs upp i tidningarna 2/10 1926. Man gjorde narr av Bromstens brandmän med nidverser och teckningar av gubbar som låg kvar i sängarna och viftade med en femma i handen sägandes: "Ta den här i stället, det brinner ju inte här ännu".

 

1999 såldes spruthuset till en privat köpare. Stadsmuseet betraktar byggnaden som kulturhistoriskt intressant varför den nya ägaren inte får ändra något på exteriören men inuti. Huset är numera ett bostadsrättshus, liksom det nybyggda huset på tomten.

 

Inga-Britt Häggström

 

Tillbaka